Terms and Conditions

GEBRUIKERSVOORWAARDEN ZAEGSEL

 

 

 

ARTIKEL 1 Definities

 

Content: audiovisueel materiaal, zoals films, series, tv programma's, items en documentaires

 

Apparaten: de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn vermeld op de Website.

 

De Klantenservice is bereikbaar middels het contactformulier.

 

Partijen: ZAEGSEL en Gebruiker gezamenlijk.

 

Profiel: informatie over de Gebruiker, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht.

 

Account: De persoonlijke registratie via ZAEGSEL Account waarmee Gebruiker toegang tot de VIP-Dienst krijgt. Naast de gebruikersnaam en het wachtwoord bevat het ZAEGSEL Account het Profiel van de Gebruiker.

 

Transactie: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij ZAEGSEL toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, toegang tot bepaalde Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van een bedrag aan ZAEGSEL. Abonnees die via derden, waaronder televisie- en telecomproviders, een abonnement hebben afgesloten betalen aan deze derden.

 

ZAEGSEL: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, TVEllef Limited, statutair gevestigd aan de Markt 1 6067 BS te Linne.


Voorwaarden: de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.


Website: de Website van ZAEGSEL: www.ZAEGSEL.nl.


App: de apps beschikbaar op Android en IOS van Zaegsel


ARTIKEL 2 Aanmaken van een ZAEGSEL Account

 

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de app dient de Gebruiker eerst een ZAEGSEL Account aanmaken.

 

2.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen zich registreren.

 

2.3 Door in te loggen in het ZAEGSEL Account via de app kan de Gebruiker onder meer zijn Profiel beheren en/of wijzigen.

 

2.4 Gebruiker dient bij het aanmaken van een ZAEGSEL Account in de app zowel zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen.. Bij het aanmaken van een ZAEGSEL Account kunnen er om persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd worden, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht.

 

2.5 Gebruiker zal zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheimhouden en niet aan derden bekend maken. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het ZAEGSEL Account of het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan ZAEGSEL kan worden toegerekend.

 

2.6 ZAEGSEL kan additionele voorschriften en/of instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de app vaststellen. Deze additionele voorschriften kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Gebruiker is gehouden om deze additionele voorschriften en/of instructies zorgvuldig na te leven.

ARTIKEL 3 Persoonsgegevens

2.7 Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van ZAEGSEL van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. TVEllef Limited is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.


ARTIKEL 4 De content

 

4.1 De beschikbare Content op de VIP-Dienst zal voortdurend variëren. ZAEGSEL behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

4.2 De Gebruiker verklaart tenminste de voor de specifieke Content vereiste leeftijd te hebben.

 

4.3 Sommige Content zal (tevens) beschikbaar zijn in HD-Content, en UHD-Content. Dergelijke Content is uitsluitend te bekijken op apparaten die HD en/of UHD ondersteunen en via een internetverbinding die daarvoor voldoende capaciteit heeft. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat HD-Content of UHD-Content kan worden afgespeeld op een Apparaat van de Gebruiker en dat de capaciteit van de internetverbinding van Gebruiker voldoende is voor deze Content.

 

ARTIKEL 5 Technische vereisten

 

5.1 Specifieke technische vereisten en beperkingen voor het ontvangen en het afspelen van Content op de verschillende soorten Apparaten, zoals pc, smart TV, tablet, smartphone, zijn opgenomen op de Website. Voor (bepaalde soorten) Content en Apparaten kunnen deze technische vereisten en beperkingen door de ontwikkeling van de techniek of vereisten van de licentiegevers van ZAEGSEL van tijd tot tijd wijzigen.

 

ARTIKEL 6 Prijzen, betaling en condities

 

6.1 Het gebruik van de Zaegsel app is gratis

 

ARTIKEL 7 Licentie

 

7.1 Door gebruik te maken van de app van ZAEGSEL krijgt de gebruiker toegang tot de Content van ZAEGSEL middels een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicenseerbare licentie om de Content conform de Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) in Nederland op een Apparaat te bekijken.

 

7.2 Al het gebruik van de Content anders dan in de overeenkomst omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.

 

7.3 Mede omdat ZAEGSEL voor het aanbieden van de Content afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, behoudt ZAEGSEL zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. ZAEGSEL noch de licentiegevers van ZAEGSEL zullen aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker of derden wanneer ZAEGSEL dat recht uitoefent.

 

7.4 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde.

 

7.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden.

 

7.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan om de VIP-Dienst te gebruiken buiten Nederland, behalve tijdens een tijdelijk verblijf (zoals vakantie).

 

7.7 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de Content steeds in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en de geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of de geldende wettelijke regels handelt, en/of Content openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, en/of distribueert, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de VIP-Dienst.

 

ARTIKEL 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

8.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de VIP-Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de VIP-Dienst uit te voeren – berusten bij ZAEGSEL en/of de licentiegevers van ZAEGSEL. Gebruiker mag de VIP-Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

 

8.2 ZAEGSEL verklaart dat zij van rechthebbenden op de Content de nodige toestemming heeft verkregen om aan Gebruiker de in artikel 7 omschreven licentie te verlenen.

 

8.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van ZAEGSEL of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van ZAEGSEL of haar leveranciers/licentiegevers.

 

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid

 

9.1 ZAEGSEL sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de VIP-Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van ZAEGSEL. ZAEGSEL verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website. In geen geval zullen licentiegevers van ZAEGSEL aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.

 

9.2 ZAEGSEL kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben. In geen geval zullen ZAEGSEL en/of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen ten aanzien van deze Content.

 

9.3 Ieder aanbod van ZAEGSEL, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod Content beschikbaar te stellen, via de VIP-Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend. Zie tevens hetgeen is vermeld onder artikel 4.1.

 

9.4 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door ZAEGSEL ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.

 

9.5 ZAEGSEL is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Buckaroo B.V., de partij die de betalingen in verband met de Transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van ZAEGSEL.

 

9.6 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken te allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover ZAEGSEL op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die ZAEGSEL voor het verlenen van haar VIP-Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

 

ARTIKEL 10 Overmacht

 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ZAEGSEL in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de VIP-Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat ZAEGSEL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ZAEGSEL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

ARTIKEL 11 Beëindiging

 

11.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of ZAEGSEL het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft ZAEGSEL het recht om geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: de licentie als genoemd in artikel 8 te doen beëindigen; en/of de toegang tot de app (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

 

11.2 ZAEGSEL behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de app (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden.

 

ARTIKEL 12 Toepasselijkheid voorwaarden

 

12.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en ZAEGSEL ten aanzien van de app inbegrepen.

 

12.2 Door gebruik te maken van de app aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

 

12.3 ZAEGSEL behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden. Door gebruik te maken van de VIP-Dienst na wijziging van deze Voorwaarden, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden.

 

12.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

 

ARTIKEL 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

 

13.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en ZAEGSEL is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Roermond.

Type and Hit Enter to Search